Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Власний капітал Компанії складається з: статутного капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку, капіталу у дооцінках. Статутний капітал складається з часток учасників фізичних та юридичних осіб на зальну номінальну суму 11050 тис. грн. (11 050 000,00 грн.). Станом на 31.12.2014 р. та 31.12.2015 р. Статутний капітал сплачений повністю, згідно з вимогами законодавства. Протягом 2014-2015 рр. розмір статутного капіталу не змінювався. Резервний капітал призначений для покриття збитків та формується згідно з вимогами законодавства України шляхом розподілу прибутку. Станом на  31.12.2014 р. та 31.12.2015 р.ця стаття становила: 717 тис. грн., без змін. Нерозподілений прибуток – це залишок власних зароблених Компанією коштів, після розподілу. Ця стаття становила:  на 31.12.2015 р.- 5659 тис.грн.. Виплати дивідендів чи розподілу чистого прибутку протягом 2015 рр. не було. Капітал у дооцінках містить дооцінку необоротних активів, що оцінюються за справедливою вартістю. Станом на 31.12.2015 р. становив 5545 тис.грн. Згідно з МСБО 8 ретроспективно виправлено помилку (збільшено нерозподілений прибуток) на початок звітного періоду, оскільки помилка біла припущена саме на  початок звітного періоду під час визначення балансової вартості кредиторскьої заборгованості, що підлягала списанню у 2015 році). 31.12.14 є найраннішою датою, на яку була зроблена помилка; помилка впливає на статтю "Інша поточна КЗ" та скаладає 830,0 тис. грн.

Политика cookie

Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных на вашем компьютере.

Вы согласны?