Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

                                                                                                Додаток

                                                                                                до Порядку складання

                                                                                                звітних даних страховиків

 

ЗВІТ

про корпоративне управління ПАТ «СТ «Надія»

за 2015 рік

1.      Вкажіть мету провадження діяльності страховика.

ПАТ «СТ «Надія» (надалі Товариство)  створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах Акционерів Товариства, максимізації добробуту Акцвонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання Акціонерами дивидентів.

   2. Вкажіть факти дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту),відхилення та причини такого відхилення протягом року.

            На загальних зборах акціонерів принципи і кодекс корпоративного управління на порядку денному не розглядався. У зв'язку з цим фактів дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління ,відхилення та причини такого відхилення протягом року провести не можливо.

     3. Вкажіть інформацію про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за страховиком) (для юридичних осіб зазначаються:код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб –прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

 

-КОВ«ФермонтМенеджмент»UnitedKingdom  1RL,Лондон  площаАльберт,ЛоуфордХауз,4поверх,ЕДРПУ5822100,1850175шт.акційнасуму1850175грн.,щоскладає16,7%СФ.

 

-ТОВ«Тудораббейавіейшн»UnitedKingdom  1RL,Лондон  площаАльберт,ЛоуфордХауз,4поверх,ЕДРПУ4373680,  5424101шт.акційнасуму5424101грн.,щоскладає 37,5 %СФ

            Зміннебуло.

4.      Вкажіть інформацію про склад наглядової ради страховика та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети.

             Зміни не відбувалось

Наглядова рада ПАТ «СТ«НАДІЯ» :

Акціонер - компанія з обмеженою відповідальністю «Тудораббей Авіейшн», що створена та діє у відповідності до законів Великобританії, має зареєстрований офіс за адресою: четвертий поверх Лоуфорд Хауз, площа Альберт, Лондон N3 1RL, Об’єднане королівство, Реєстраційний № 4373680.     

Акціонер -  компанія з обмеженою відповідальністю «Фермонт Менеджмент», що створена та діє у відповідності до законів Великобританії, має зареєстрований офіс за адресою: четвертий поверх Лоуфорд Хауз, площа Альберт, Лондон N3 1RL, Об’єднане королівство, Реєстраційний № 5822100.

Акціонер- товариство з обмеженою відповідальністю “Арка Ріелті”, що створена та діє у відповідності до законів України, має зареєстрований офіс за адресою: м.Київ, вул.Гайдара, буд.22, 5-й поверх, Україна, 01033, код 34601233.

Комітети не утворювались.

5.      Вкажіть інформацію про склад виконавчого органу страховика та його зміну за рік.

Зміни не відбувалось

            Генеральний директор ПАТ «СТ «НАДІЯ» терміном на 3 роки Юркова Олександра Миколайовича.

            6. Вкажіть факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг, або інформацію про відсутність таких фактів.

            Факти порушення членами наглядовой ради та виконавчого органу внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг , відсутні.

 

      7. Вкажіть інформацію про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до страховика, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів впливу.

            Постанова№ 88/13-16/13/5 від 21 серпня 2015 року про застосування штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг. Штрафна санкція у розмірі 1700 (Одна тисяча сімсот грн.) перерахована платіжним дорученням № 43 від 09.09.2015 р

        8. Вкажіть розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика.

            Винагорода не нараховувалась і не виплачувалась.

            Заробітна плата виконавчого органу склала 15000 грн.

 

      9. Вкажіть інформацію про значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року.

            Падіння купівельної спроможності в населення.

 

         10. Вкажіть інформацію про наявність у страховика системи управління ризиками та її ключові характеристики.

            Управлінням ризиками займається Генеральний директор  та Наглядова рада товариства.

Ключевими характеристиками системи управління ризиками є

          - планування;

          - постановка завдань;

          - оцінка ризику;

          - обрабка ризику;

          - моніторінг і коректування;

            - контроль

     11. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.        

            Наказом “ 1-К від 06.05.2013 р. призначено на посаду внутрішнього аудітора. Протягом 2015 р. внутрішній аудит проводився ,згідно Програми перевірки “Перевірка страхової діяльності”,затвердженою Рішенням наглядової ради від 27.04.2015 р.Звіти щодо кожної перевірки були своєчасно складені та надані на затвердження Наглядової ради. За результатами кожної перевірки було надано рекомендації щодо виправлень, або поліпшень.

 

    12. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір, або про їх відсутність.

            Протягом звітного року відсутні факти відчуження активів.

 

      13. Вкажіть інформацію про результати оцінки активів у разі їх купівлі- продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір.

            Купівлі-продажу активів протягом року не було.

 

       14. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або інформацію про їх відсутність.

            Операцій з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання протягом року не було .

 

    15. Вкажіть інформацію про використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

            Органами , що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг , рекомендації  щодо аудиторського висновку емітенту не надавалися.

     16. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради страховика, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

            ПП “АФ “Компас-аудит”” (код 32135020), Україна, 61068, Харківська обл., м.Харків, вул.Панцерника Потьомкіна, буд.1, кв.142.

          17. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності 12 років;

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги товариству3 (три) роки;

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такому страховику протягом року

            Інші аудиторські послуги не надавалися;

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

            Випадків виникнення конфліктів інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора не було;

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

            У 2010-2011 р.р. КПАФ “СОМ-АУДИТ” (код 22841332), Україна,5800,м.Чернівці,вул.Шкільна,10

у 2008-2009 р.р. ПП “Право-Аудит Т.В.” (код 31,644117), Украина, 61204, м.Харків, пр-т Перемоги,66-б,кв.207;

У 2012 р. ФОП- Незалежний аудитор Єфімов Юрій Констянтинович сертіфікат аудітора серії А №002719 АПУ Свідоцтво №1775 Реєстр АП України Свідоцтво АБ№000979 Реєстр НКЦБФР України.

У 2013 р.ПП “АФ “Компас-аудит”” (код 32135020), Україна, 61068, Харківська обл., м.Харків, вул.Панцерника Потьомкіна, буд.1, кв.142. Свідоцтво про включення до реєстру аудіторських фірм № 3011 АПУ  Свідоцтво АБ№0084 від 29.10.2013 Реєстр НКЦБФР України.

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності страховика, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

            Стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності страховика, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг не було.

       18. Вкажіть інформацію про захист страховиком прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

            В установі наявний механизм розгляду скарг який відповідає законодавству України у сфері регулювання захисту прав споживачів.

прізвище, ім'я та по батькові працівника страховика, уповноваженого розглядати скарги —Юрков Олександр Миколайович;

стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) — незадоволення розмірами виплат , надійшло сім скарг, розглянуті всі, задоволених сім;

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг страховиком та результати їх розгляду- позові до суду не було.  .

     19. Вкажіть інформацію про корпоративне управління у страховику, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.                                       

            Опублікована річна звітність у всеукраїнській інформаційній газеті Трибуна-фінанси № 14(63) від 23 квітня 2015 р.

 

                               Голова правління_________________  _О.М.Юрков

М. П.                                                         (підпис)                

                                                                                                       

                                Головний

                                бухгалтер ___________________  _О.А.Беличко

                                                                   (підпис)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политика cookie

Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных на вашем компьютере.

Вы согласны?